Nevelési tanácsadás

Iskola előkészítő foglalkozások

Ayres terápia

Komplex mozgásfejlesztés

Pályaválasztás

Pszichológusi munka a Nevelési Tanacsadásban

ADHD

Serdülőkori normatív krízis

 

1. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

A gyermekek iskolai problémáival nap, mint nap szembesülve gyakran tapasztaljuk, hogy olyan kisebb fejlődési megtorpanás, elakadás áll a háttérben, melyen fejlesztőpedagógiai eszközökkel sikerrel tudjuk átlendíteni őket. Fontos, hogy ezekre a nehézségekre minél előbb, még az óvodás korban fény derüljön.

A fejlesztés célja az, hogy az egyes részterületen lassabban fejlődő gyermekek felzárkóztatása minél hamarabb elkezdődjön, megelőzve ezzel a tanulási nehézségek kialakulását. A már kialakult tanulási nehézséggel küzdők esetében a gyengébben fejlődő részképességek fejlesztése a cél.

KIKET VÁRUNK?

A fejlesztőfoglalkozások legnagyobb arányban az óvodás és kisiskolás korosztályt érintik, tekintettel arra, hogy a megelőzés leginkább ebben az életkorban sikeres. Problémák természetesen a korábbi és későbbi életszakaszokban is felszínre kerülhetnek, így az ellátás 0-18 éves korig terjed ki. A sikerek elérése érdekében együttműködünk a szülőkkel, továbbá a gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatban lévő pedagógusokkal, akik a probléma megoldásában segítségünkre lehetnek.

A FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG SZAKASZAI

 • Prevenció (szűrővizsgálatok)
 • Fejlesztő tevékenység:
  • első interjú (találkozás a szülővel)
  • részletes állapotfelmérés
  • egyéni fejlesztés
  • szintfelmérés, záró felmérés
 • Szakmai és szakmaközi kommunikáció (szülővel, pedagógussal, egyéb szakemberrel)  
                                

A szűrővizsgálatokról   

- Tagintézményünk minden nevelési év szeptemberében szűrővizsgálatot végez a járás területén működő óvodákban – felkérésre – az ötödik életévüket betöltött nagycsoportos óvodások körében az iskolakészültségi szint feltérképezése érdekében.

- A szűrés keretében csoportos vizsgálat alkalmával gyógypedagógus méri fel a gyermekek adaptív viselkedését, a kognitív területeket, szociális kompetenciákat, mozgáskészséget.

- A szűrés eredményéről írásos tájékoztató készül, melyet az óvodapedagógusnak adunk át, megjelölve a fejlesztendő területeket, továbbá a szűrés eredményének ismertetése céljából konzultációs lehetőséget biztosítunk a szülők számára.

- Mérlegeljük, hogy szükséges-e további, egyéni vizsgálat a gyermeknél, illetve az óvodai fejlesztésen túl egyéni fejlesztés, melyet szakszolgálatunk biztosít.

A fejlesztő tevékenységről                                 

Bejelentkezés

A szülő és a nevelési-oktatási intézmény a szűréstől függetlenül is kérheti a gyermek ellátását (pl. az adott intézményben nem történt szűrés), ezen túlmenően szakértői vélemény, illetve egyéb partnerhálózatban részt vevő szakember is javaslatot tehet a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztés megkezdésére. Az ellátás megkezdése érdekében elengedhetetlen a kliens közvetlen hozzátartozójának személyes megkeresése, bejelentkezése.

A bejelentkezés történhet:

A bejelentkezés során a szakszolgálati titkár felveszi a szükséges személyi adatokat.

Első találkozás

- Az első találkozás során problémafeltáró, tájékozódó jellegű beszélgetést folytatunk, szükség esetén azonnali tanácsokkal látjuk el a szülőt.

- Felvesszük az anamnézist, körvonalazzuk a problémát és a megsegítés formáit.

- A részletes állapotmegismerés céljából időpontot egyeztetünk a következő alkalmakra, meghatározzuk a feltárás módját, szükség esetén más szakemberek bevonását javasoljuk (pl. logopédus, pszichológus).

Állapotmegismerés

Az első találkozást követően – szükség esetén logopédus, pszichológus bevonásával - történik a gyermek többirányú állapotfelmérése. Az egyes háttérképességek feltárásához megfelelő vizsgálóeszközökkel rendelkezünk:

 • figyelmi funkciók vizsgálata
 • észlelés, emlékezet vizsgálata
 • mozgásállapot felmérése
 • szenzoros integrációt vizsgáló eljárások
 • beszéd- és nyelvi fejlődés vizsgálata
 • tanulékonyság, tanulási stílus, tanulási stratégia feltárása
 • iskolai teljesítmények (olvasás, írás, számolás) vizsgálata

A vizsgálat eredményeiről elsődlegesen szóban történik a tájékoztatás, indokolt esetben írásbeli összefoglalót készítünk, melyet a szülőnek személyesen adunk át. Ekkor történik a fejlesztés kereteinek meghatározása is (helyszín, időpont, gyakoriság, módszerek stb.).

Fejlesztés

Az állapotmegismerést követően történik az egyéni, személyre szabott fejlesztési terv elkészítése. Fontos megjegyezni, hogy a gyermek fejlesztése, terápiás ellátása a szülő és a gyermek pedagógusának bevonásával történik. Megfelelő eredmény csak jó együttműködés esetén érhető el.

Minden gyermek fejlődni akar, meg akar felelni. A fejlesztés lépcsőfokait a személyiség fejlődésének törvényszerűségei határozzák meg. Csak a magát elfogadottnak, szerethetőnek érző gyermek képes tanulni, fejlődni. A fejlesztés sem követhet más „nyomvonalat”, az érzelmi és szociális megerősítés után következhet akár a motoros, akár a kognitív fejlesztés. A fejlesztés másik fontos alapelve, hogy a gyermek sikereket éljen át, ezért mindig a meglévő erősségeire támaszkodunk. Mindezt a gyermekek számára sok-sok örömteli játékkal, nagymozgásos, cselekedtető tevékenységgel valósítjuk meg.

Ennek megfelelően intézményünkben az alábbi fejlesztési, terápiás célok valósulnak meg:

 • kognitív funkciók fejlesztése: emlékezet, figyelem, gondolkodás 
 • részképességproblémák korrekciója: szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér észlelés, vizuális differenciálás, auditív észlelés, téri tájékozódás,
 • grafomotoros fejlesztés 
 • beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése (Gósy program)
 • mozgás, szenzoros integráció fejlesztése: Sindelar, Ayres terápia 
 • tanulási technikák elsajátítása
 • élménypedagógia foglalkozás (mesecsoport)
 • tanulási nehézségek csökkentése

Szintfelmérés, záró felmérés

A gyermek/tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat folyamatosan nyomon követjük, értékeljük, a fejlesztési irányokat ennek megfelelően változtatjuk. A szülővel a záró foglalkozást követően személyesen megbeszéljük az elért eredményeket és az esetleges további teendőket. A fejlesztési/terápiás folyamat szakmai indokok alapján meghosszabbítható, ha a gyermek érdeke azt diktálja.

A fejlesztő tevékenységhez kapcsolódó szakmai kommunikáció

Szülőkkel való kommunikáció

A nevelési tanácsadás feladatellátásának minden fázisában folyamatos kapcsolatot tartunk a szülőkkel. Kommunikációnk a szülőkkel nyílt, őszinte, határozott - a gyermek érdekeit szem előtt tartva. A szülőkkel való kommunikációnk alapja a kölcsönös bizalom és együttműködés igénye, mely a fejlesztés eredményességének kulcsfontosságú eleme. Törekszünk arra, hogy a gyermekkel kapcsolatos minden információt érthetően, kölcsönösen átadjunk.

A szülőkkel való kapcsolattartás, kommunikáció színterei

 • személyes konzultációs időpontok
 • szülőcsoport

Az esetleges problémákat, nézeteltéréseket törekszünk minél korábban, mindkét fél megelégedésére rendezni. A szülőktől származó információt bizalmasan kezeljük, a jogszabályi előírásoknak megfelelően harmadik félnek csak indokolt, hatóság által kötelezett esetben adjuk át.

Pedagógusokkal való kommunikáció

A gyermekek érdekében fontos kommunikációs szereplők a velük közvetlen kapcsolatban álló pedagógusok. Amennyiben szükséges, személyesen felvesszük a kapcsolatot a pedagógussal – a szülő beleegyezése, tájékoztatása mellett – annak érdekében, hogy a terápiát, fejlesztést a lehető leghatékonyabban tudjuk elvégezni.

 

2. PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS

Kik számára biztosított a pszichológiai segítségnyújtás?

Intézményünk a 0-23 éves korú gyerekek, illetve fiatalok számára biztosít pszichológiai segítségnyújtást. Ezen korosztály mellett segítséget nyújtunk a gyerekekkel és fiatalokkal kapcsolatban lévő családtagoknak, pedagógusoknak a problémák megoldásában, krízishelyzetek elhárításában.

Feladataink közé tartozik a prevenció, melynek célja, hogy minél korábban tudjunk segítséget nyújtani a problémák megelőzése, leküzdése érdekében. Fontos tanácsokkal, információkkal látjuk el a gyermekek életében kiemelkedő szerepet játszó felnőtteket.

Hogyan lehet igénybe venni a pszichológiai ellátást?

A pszichológiai ellátásba a gyermekek és fiatalok szülői kérésre, továbbá a gyermekekkel kapcsolatban lévő pedagógusok kérésére, szülői beleegyezéssel kerülhetnek be.

Mi történik a pszichológiai ellátás során?

Az első találkozás a szülővel/-kel történik (megállapodás a következőkről: időkeret, titoktartás, időpontok), majd ezt követően kerül sor a gyermekkel való találkozásra.

Vizsgálatok:

 • első interjú, exploráció, anamnézis
 • dokumentumelemzés
 • megfigyelés
 • projektív tesztek, eljárások
 • projektív rajztesztek
 • személyiség- és más önkitöltő kérdőív
 • mentális képességet vizsgáló tesztek

A vizsgálat eredményéről szóbeli, illetve kérésre írásbeli tájékoztatást is adunk.

Az állapotfelmérést követően kerül meghatározásra a terápia formája.  Az ellátási formák (egyéni, csoportos, családterápia, krízisintervenció, konzultáció) hossza, óraszáma a beavatkozás típusától és az eset, a probléma jellegétől függően is változhat a 3-5 alkalmas konzultációtól az akár több évig is eltartó pszichoterápiáig.

A terápiás tevékenység minden esetben a szülő írásos beleegyezése mellett történik.

A terápiát indokolttá tevő tünetcsoportok:

 • funkciózavarok: evészavarok, alvászavarok, ürítési zavarok, beszédzavarok bizonyos formái (dadogás, hadarás, diszfázia) - szükség esetén együttműködve a gyermeket kezelő szakorvossal
 • érzelmi zavarok: szeparációs szorongás, szociális szorongás, iskolafóbia, testvérféltékenység
 • szociális kapcsolatteremtési problémák, zavarok: mutizmus, kötődési zavarok
 • magatartási problémák, nehézségek, zavarok: viselkedési zavarok, oppozíciós zavar
 • önértékeléssel kapcsolatos problémák
 • beilleszkedési zavarok (iskola, óvoda, középiskola)

Leggyakrabban játékterápiát alkalmazunk, melynek eszköztára folyamatosan bővül.

A terápia lezárását követően, illetve a terápia folyamán meghatározott időközönként a szülő személyes konzultáció során tájékoztatást kap az eredményekről, a gyermek állapotáról és a további teendőkről.

A szülőktől származó információkat bizalmasan kezeljük, a pszichológus mindenkor titoktartási kötelezettség mellett dolgozik.