Logopédiai ellátás

Artikulációs zavar

Megkésett beszédfejlődés

Beszédészlelés és beszédértés

Dadogás

Nyelvlökéses nyelés

Orrhangzós

 

Jogszabályi háttér

A logopédiai ellátást a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) és az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet alapján végezzük: „25. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.”

Logopédusaink segítségét kérheti, ha gyermeke

- 2,5 éves korában még nem beszél, vagy nincs legalább 50 szóból álló szókincse. Ilyen esetben gyermekének beszéd- és nyelvfejlődési késése van, ami érintheti a kifejező beszédet és a hozzá intézett beszéd megértését is (pl. nem tudja teljesíteni ezt a kérést: Hozd ide a labdát!). A terápia minél korábbi megkezdésével megelőzhető a további beszéd- és nyelvi zavar kialakulása.

- Sok hangot cserél más hanggal (pl. kakas helyett tatas), helytelenül képzi, vagy kihagyja az adott hangot (pl. puska helyett puka). Ezekben az esetekben pöszeségről, artikulációs zavarról beszélünk. Ez akkor jelent problémát, ha a gyermek 5 éves korában is fennáll. Fontos, hogy a beszédkorrekció a beiskolázás idejére megtörténjen, mert az olvasásban és írásban további nehézséget fog okozni.

- Dadog. A dadogás első tünetei akkor lépnek fel, amikor az önálló mondatalkotás és az összefüggő beszéd kialakulása idején a beszédigény nagyobb, mint a beszédszervek ügyessége, ezért a gyermek beszéde többször megakad (pl. Fi…fi…figyelj ide!). Ez egy természetes fejlődési szakasz, élettani dadogásnak nevezzük. A figyelmeztetés az erre hajlamos gyermekeknél gátlásokat, beszédfélelmet is kiválthat. A dadogás kialakulása során kezdetben egy-két megakadás, ismétlés fordul elő, ez azonban fokozatosan szokássá válik, amit a gyermek nem tud leküzdeni. Amikor rádöbben beszédhibájára, fellép a beszédfélelem, ami a személyiség fejlődésében is sérüléseket okozhat. Dadogás esetén logopédus és pszichológus segítségét is kérhetik.

- Hadar. A gyors beszéd önmagában nem tekinthető hadarásnak. Azonban ha valaki összemossa a hangokat és a szótagokat, elhagyja a szóvégi ragokat, monoton hangon beszél - jelentősen csökkenti az érthetőség mértékét -, azt már hadarásnak hívjuk. A hadarók sokszor használnak töltelékszavakat (pl. mint, hát, ugye) vagy halmozott szerkezeteket (pl. hiszen, hát, hogyha, ö, bár). A hadaró emberek általában figyelmetlenek, szórakozottak, nehezen tudnak koncentrálni, légzésük kapkodó. Olvasásban és írásban is megjelenhetnek a nyelvtani hibák, a szavak kihagyása, felcserélése, összevonása.

- Beszédészlelési, beszédmegértési zavara van, tehát a hozzá intézett beszédet nehezen tudja feldolgozni, értelmezni és reagálni rá. A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi, hogy a gyermek beszédhangokat, hangkapcsolatokat, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen azokat megismételni. Ehhez szükséges, de nem elégséges az ép hallás! A jó beszédészlelés eredménye, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását, és egyre több új szó (hangsor) felismerésére lesz képes, később nehézség nélkül tud betűket azonosítani, összeolvasni, jó technikával olvas, és ez a készség segít majd idegen nyelveket is tanulni. A beszédmegértés az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok és szövegek jelentésének, tartalmának a megértése. Jó működése az összefüggések felismerését is segíti.

A jó beszédértés eredménye, hogy a gyermek tisztában van a szavak jelentésével, megérti, amire kérik, amit mesélnek neki, később azt is, amit olvas.

- Beszéde orrhangzós színezetű, azaz a nem orrhangok orrhangzóssá válnak, vagy az orrhangok (m, n, ny) elvesztik orrhangzósságukat. A helytelen hangképzés nemcsak a kiejtést, hanem a hangszínt is megváltoztathatja, emiatt a beszéd nehezen érthetővé válik.

- Beszédhangja rekedt (diszfóniás). Ez olyan hangképzési zavar, mely a hangszalagok helytelen használatának következtében rekedtes, fátyolos, préselt hangszínt eredményez. Legtöbbször a hang túlerőltetése felelős kialaku­lásáért.

- Nyelési rendellenességgel küzd (nyelvlökéses nyelés). A helyes nyelés folyamán az arc, ajak, nyak és nyelv izmai egyensúlyban működnek, harmonikus arcfejlődést és szabályos fogazat kialakulását eredményezik. Nyelvlökéses nyelés esetében ez az izomegyensúly felborul, melynek hatására harapási, fogazati eltérések és beszédhibák alakulhatnak ki. A fogszabályozás megkezdése előtt szükséges a szabályos nyelés elsajátítása.

- Idegen környezetben nem beszél (mutizmus).

- Nehezen sajátítja el a nyelv írott formáját, nehezített az olvasástanulás.

A logopédus feladata, tevékenysége

A logopédiai folyamat során a szűrés alkalmával feltárjuk a gyermek beszéd- és nyelvi állapotát. A szűrést a gyermek óvodájában/ iskolájában végezzük. A diagnózis felállítása után kijelöljük számára a megfelelő terápiát. Célunk a gyermek sikeres fejlődésének, előmenetelének biztosítása.

A 3 éves kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre irányul (milyen szavakat, mondatokat használ a gyermek). A KOFA-3 szülői kérdőív kitöltésével történik, melyről szülői értekezlet keretében tájékoztatjuk a szülőket. A kérdőívet kitöltésre átadjuk a szülőknek.

Az 5 évesek szűrése a SZÓL-E? szűrőeljárással történik, és a beszédartikulációra, az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján, ha indokolt, további logopédiai vizsgálatokat végzünk, illetve gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatot kezdeményezünk.

A szűrés eredményeit az óvónőkkel és a szülőkkel is megbeszéljük. A szülők fogadó óra keretében megtekinthetik gyermekük vizsgálati jegyzőkönyvét, tájékoztatást adunk a logopédiai terápia szükségességéről, illetve tanácsokat kapnak az otthoni gyakorláshoz.

A logopédiai ellátást egyéni, illetve csoportos foglalkozás keretében valósítjuk meg.

A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát a gyermek életkorától és problémájától függően határozzuk meg (egy alkalom legfeljebb 45 perc).

A logopédiai terápia kiegészítéseként együttműködünk más szakemberekkel (pl. pszichológus, mozgásfejlesztő, foniáter, fül-orr-gégész), így biztosítva a komplex kezelést a gyermekek/tanulók számára.

Hogyan zajlik a logopédiai terápia?

A foglalkozásokon tornáztatjuk a beszédszerveket, megtanuljuk helyesen képezni a hangokat, majd begyakoroljuk azokat szavakban, mondatokban, mondókákban, mindennapi beszédben.

Megtanuljuk a helyes nyelést a beszédben és étkezés során.

Légzőgyakorlatokat végzünk, gyakoroljuk a helyes beszédritmust.

A beszédészlelést és beszédértést fejlesztő gyakorlatok átszövik valamennyi foglalkozást, pl. szavak, szósorok, mondatok ismétlése, rövid történet elmondása, szógyűjtés, szavak lebontása hangokra és szavak felépítése hangokból (v-á-r = vár).

A legkisebbekkel új szavakat tanulunk, mondatokat alkotunk, mondókázunk, énekelünk, képekről beszélgetünk.

A foglalkozásokon feladatlapokat kapnak a gyermekek, melyeket lehetőleg naponta (10-15 perc) otthon is gyakorolniuk szükséges. Munkánkhoz a szülők segítsége elengedhetetlenül szükséges, ezért kérjük, együttműködésükkel segítsék a terápia sikerességét! A gyermekektől kérünk egy logopédiai mappát, amibe gyűjthetik a gyakorlólapokat. A mappát minden foglalkozásra el kell hozni. A házi feladatot ellenőrizzük, jutalmazzuk.

A logopédiai ellátás helyszínei

Tagintézményünk logopédusai a Szentgotthárdi járás nevelési-oktatási intézményeiben biztosítják a logopédiai terápiát:

 • SZEOB Játékvár Óvodája Szentgotthárd
 • SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak
 • SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek
 • Tapsifüles Óvoda Gasztony
 • Manó Óvoda Rábagyarmat
 • Kerekerdő Óvoda Rönök
 • Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája
 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájának

Rábagyarmati Telephelye

 • Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (Felsőszölnök)
 • Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája Szakonyfalu
 • Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája